Regulamin

Regulamin sklepu internetowego bilety.muzykulicy.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy bilety.muzykulicy.pl dostępny pod adresem internetowym www.bilety.muzykulicy.pl  prowadzony jest przez LTB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Walecznych 40/U5 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000668263, NIP 1132933864, REGON 366773299.

2. Niniejszy Regulamin
skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających
ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i
tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument
  osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
  przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.

 • Sprzedawca
  LTB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul Walecznych 40/U5 wpisanego
  do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. WARSZAWY W
  WARSZAWIE, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000668263, NIP 1132933864,
  REGON 366773299.

 • Klient
  każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 • Przedsiębiorca
  osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,
  której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
  działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 • Sklep
  sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bilety.muzykulicy.pl  
 • Umowa zawarta na
  odległość
  – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu
  zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
  obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 • Regulamin
  niniejszy regulamin Sklepu.
 • Zamówienie
  oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
  zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
  Sprzedawcą.
 • Konto
  konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz
  informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 • Formularz rejestracji – formularz
  dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia – interaktywny
  formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności
  poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,
  w tym sposobu dostawy i płatności.
 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu,
  w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje
  możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości
  produktów.
 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz
  ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży
  Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem
  Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do
  cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Walecznych 40u5, 03-916 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@bilety.muzykulicy.pl
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą
  adresów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym
przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne
są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i
  przeglądarką internetową typu Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. włączona obsługa javascript w przeglądarce

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

§ 6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz
  rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych imię, nazwisko, kraj,
  ulica, kod pocztowy, miasto, telefon, email
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie
  loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania
  przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto
  poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za
  pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a
  następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”
 2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia
  Zamówienia bez rejestracji;
 3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez
  rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy
  Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj
  przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne
  niż dane odbiorcy Zamówienia,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk
  “Zamawiam i płacę”
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w
  zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z
  zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka elektroniczna email
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatności elektroniczne

3. Szczegółowe informacje na temat
metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach
Sklepu.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 1  dnia kalendarzowego od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem, zgodnie z art. 38 pkt 12) ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827), stanowiącym, że prawo do odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Zwroty Biletów możliwe są jedynie w przypadku odwołania, zmiany daty lub zmiany miejsca bądź godziny odbycia się Wydarzenia.
 3. Przez zmianę godziny rozumiana jest zmiana większa niż jedna godzina.

§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Użytkownik może złożyć reklamację co do usług
  świadczonych przez LTB Solutions Sp. z o.o. wysyłając reklamację na piśmie na
  adres siedziby firmy bądź elektronicznie mailem na adres: biuro@ltbsolutions.pl
 2. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym
  terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 3. LTB Solutions Sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w
  terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na
  adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych
niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia
tejże umowy.

§ 14

Cookies

 1. Witryna sieci Web może korzystać z plików typu cookie w celu przetwarzania i przechowywania informacji dotyczących korzystania przez Użytkowników bilety.muzykulicy.pl oraz prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, w tym również narzędzi remarketingu, np. Google AdSense.
 2. Pliki typu cookie są identyfikatorami, które witryna sieci Web może przesłać do przeglądarki w celu zapisania ich na komputerze Użytkownika, umożliwiając identyfikację użytkownika i ułatwiając mu korzystanie z witryny w czasie następnych odwiedzin. Dzięki stosowaniu plików typu cookie LTB Solutions Sp. z o.o. może śledzić adresy internetowe domen odwiedzających użytkowników. Dane te są analizowane dla celów wewnętrznych. Możliwe jest takie ustawienie przeglądarki, aby Użytkownik był informowany w momencie przesyłania pliku typu cookie. Dzięki temu Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji, czy chce zaakceptować taki plik, czy nie.
 3. W Witrynie wykorzystywany jest system statystyk Google Analytics, który może być wykorzystywany do tworzenia profilów Użytkowników pod pseudonimem. W tym celu system Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Szczegółowe cele, do których Google Analytics wykorzystuje pliki cookies wymienione są w dokumencie dostępnym pod adresem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

§ 15

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep
internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo
do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów
prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie
Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w
niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych
osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym
celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.